Persu Online Shop

OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

 

AD BB Trade, sa sedištem u Žitištu, Trg oslobođenja bb , MB 08038791, PIB 101377960, a koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu člana 4. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), prikuplja i obrađuje pojedine podatke o ličnosti korisnika svojih usluga, radi ostvarivanja prava i ispunjenja obaveza po osnovu kupovine u Persu Online Shop, te ovim putem obaveštava lica čiji se podaci obrađuju o svim bitnim aspektima obrade njihovih podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom.

1. KATEGORIJE LIČNIH PODATAKA KOJI SE OBRAĐUJU
Registracijom na Persu Online Shop ili pristupanjem putem Persu Online Shop mobilne aplikacije dajete saglasnost da BB Trade i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke o ličnosti
• ime i prezime;
• adresa prebivališta/boravišta;
• broj telefona,
• adresa elektronske pošte (e-mail)
• podatke o porudžbinama (kupovnim navikama)

2. PRAVNI OSNOV OBRADE
Pravni osnov obrade je preduzimanje mera na zahtev Lica/kupca na koje se podaci odnose, pre korišćenja usluga i proizvoda Persu Online Shop, kao i izvršavanje zakonskih obaveza BB Trade .

3. SVRHA I RADNJE OBRADE
Lični podaci se prikupljaju i obrađuju u cilju registracije kupca u Persu Online Shop.

Osim u pomenute, lične podaci registrovanog kupca se koristi u u svrhu upoznavanja BB Trade sa kupovnim navikama kupca u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe BB Trade i partnera za sve vreme trajanja kupčeve registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga.

Rukovalac, u odnosu na gore definisane Lične podatke, vrši sledeće radnje obrade:
• prikupljanje;
• pohranjivanje;
• upotreba;
• brisanje;
• druge radnje obrade neophodne za ispunjenje gore definisane svrhe.

4. LICA ČIJI SE PODACI OBRAĐUJU
Bez prikupljanja ličnih podataka kupca nije moguće korišćenje usluga i proizvoda Persu Online Shop.

Lice/Kupac čiji se podaci obrađuju ima pravo da od Persu Online Shop zatraži pristup podacima o ličnosti i ispravku ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade.

Lice/Kupac čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, može se obratiti licu za zaštitu podataka o ličnosti pozivom besplatnog call centra na broj 0800-030-030.

Lice/Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze PerSu Internet prodavnice telefonskim putem ili putem e-maila.

Lice zaduženo za zaštitu podataka će na svaki upit Lica čiji se podaci obrađuju odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a u zavisnosti od samog upita, ali ne kasnije od 15 radnih dana od dana urednog prijema upita.

5. KORISNICI/PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI
Rukovalac Lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti nadležnim državnim organima i regulatornim telima.
• Nadležni sudovi i Tužilastva;
• Poreska uprava,
• drugi nadležni organi.

6. SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
Rukovalac lične podatke može staviti na uvid i/ili dostaviti i drugim pravnim licima radi izvršenja svojih ugovornih i zakonskih obaveza.

7. MERE ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA
Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije sprovodi sve neophodne aspekte zaštite podataka (organizacione, tehničke i personalne), uključujući tu:
• tehničke mere zaštite;
• kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;
• kontrolu pristupa podacima;
• kontrolu unosa podataka;
• kontrolu dostupnosti podataka;
• ostale mere informacione bezbednosti;
• sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

8. ROK U KOM SE OBRAĐUJU LIČNI PODACI
Lični podaci se obrađuju na period registracije u Persu Online Shop ili do dana opoziva saglasnosti. Kupac u svakom trenutku može u celosti povući izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada kupčevih podataka kao i njegova registracija u Persu Online Shop.

9. SAGLASNOST ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI
Registracijom na Persu Online Shop kupac daje saglasnost i prihvata obradu podataka o ličnosti na način propisan ovim Obaveštenjem.

Persu korpa
Nemate proizvoda u korpi!
UKUPNO
0,00 RSD
Nastavite kupovinu
0